นายเจริญ พรหมเสนะ
เลขานุการสภาฯ
นายสนอง ศรประสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
กระดานสนทนาในเทศบาล.