นางสาวสุภาวดี ศรีสุข
พนักงานจ้าง
นายหัสชัย อิสโร
พนักงานจ้าง
นางสาวกนกวรรณ เม่งช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกรกนก แก้วห่อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี แหละตี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวจิตรลัดดา บินระหีม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม ชื่นศรีวิโรจน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิชาญ เคนถาวร
พนักงานจ้าง
นายสมพร จันทโร
พนักงานจ้าง
นายสนั่น พุทธกูล
พนักงานจ้าง
นายสัญทัต แก้วมรกฎ
พนักงานจ้าง
นายปฐม อำไพ
พนักงานจ้าง
นางสาวนันทกา แก้วดำ
พนักงานจ้าง
นางสาวนงคราญ พรหมจันทร์
พนักงานจ้าง
นางสาวมริสา แก้วสุวรรณ์
พนักงานจ้าง
นายสุทัด สายทองแก้ว
ยาม
นายผัน เพชราวุธ
พนักงานจ้าง
นายประยูร หมื่นแก้ว
พนักงานจ้าง
นายสุจินต์ แก้วเอียด
พนักงานจ้าง
นายอภินันท์ ชูคดี
นายช่างโยธา
นางวรรณา ขุนชัยสุวรรณ
พนักงานจ้าง
นายภูดิทกร สัมพัชนี
พนักงานจ้าง
นางฐิติวรดา สุวรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางจงกล จันทศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสายัณห์ จันทคาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายรณกิจ นันทพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุดม แก้วสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโชติ แก้วสกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกาณฑ์ เหมโก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจริญ พรหมเสนะ
เลขานุการสภาฯ
นายสนอง ศรประสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเจต สุขเกษม
ประธานสภาเทศบาล
นายเปรม เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกิตติ ทองคีรี
รองนายกเทศมนตรี
นายชนะ แก้วสุวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี
นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน
นางสาวปวริศา แก้วมรกฎ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศรีริพรรณ ขันทบัลลังค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายปราโมทย์ ทองดีเลิศ
นักวิชาการศึกษา
นางปิยดา อัจนากิตติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววาสนา อาดำ
นักการภารโรง
นางสุชีลา ทองงาม
นักทรัพยากรบุคคล
นายปรีดา อ่อนศรี
นายช่างไฟฟ้า
นายวิธาร สุวรรณชาตรี
วิศวกรโยธา
นายสุกิจ คงประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางมลิวัลย์ เรืองกาญจน์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนุจรีย์ ชุมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอุทัยทิพย์ สงดวง
นักวิชาการคลัง
นางสาวกาญจนา ศรีสุข
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางวิลัยวรรณ ไชยทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิภา สิกขพันธ์
ครู
นางวิลเลียม แก้วสมวงศ์
ครู
นางสาวอรทัย แก้วสมวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวิระพล คงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นายปรีดา รักษ์ทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุ จันทร์เมือง
ปลัดเทศบาล
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
กระดานสนทนาในเทศบาล.