นางสาวรัชนี แหละตี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวจิตรลัดดา บินระหีม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม ชื่นศรีวิโรจน์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวิชาญ เคนถาวร
คนงานทั่วไป
นายสมพร จันทโร
คนงานทั่วไป
นายชัยวุฒิ สาเส็น
พนักงานประจำรถขยะ
นายสนั่น พุทธกูล
พนักงานขับรถขยะ
นายชนินท์ สุขขวด
พนักงานประจำรถขยะ
นายสัญทัต แก้วมรกฎ
พนักงานประจำรถขยะ
นายปฐม อำไพ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนันทกา แก้วดำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนงคราญ พรหมจรรย์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวมริสา แก้วสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นายสุทัด สายทองแก้ว
ยาม
นายผัน เพชราวุธ
พนักงานขับรถยนต์
นายประยูร หมื่นแก้ว
คนงานทั่วไป
นายกิตติภัค พิชญเดชวรกุล
คนงานทั่วไป
นายสุจินต์ แก้วเอียด
คนงานทั่วไป
นายอภินันท์ ชูคดี
ช่างโยธา
นางวรรณา ขุนชัยสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายภูดิทกร สัมพัชนี
คนงานทั่วไป
นางฐิติวรดา สุวรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางจงกล จันทศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสายัณห์ จันทคาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายรณกิจ นันทพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
ว่าที่ ร.ต.ภิรมย์ ประทุมทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุดม แก้วสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโชติ แก้วสกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกาณฑ์ เหมโก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจริญ พรหมเสนะ
เลขานุการสภาฯ
นายสนอง ศรประสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรเจต สุขเกษม
ประธานสภาเทศบาล
นายเปรม เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประกอบ สุขเกษม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายกิตติ ทองคีรี
รองนายกเทศมนตรี
นายชนะ แก้วสุวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี
นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน
นางสาวปวริศา แก้วมรกฎ
นักพัฒนาชุมชน
นายพิทักษ์ ชมเชย
นายช่างโยธา
นางสาวศรีริพรรณ ขันทบัลลังค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายปราโมทย์ ทองดีเลิศ
นักวิชาการศึกษา
นางปิยดา อัจนากิตติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววาสนา อาดำ
นักการภารโรง
นางสุชีลา ทองงาม
บุคลากร
นายปรีดา อ่อนศรี
นายช่างไฟฟ้า
นายวิธาร สุวรรณชาตรี
วิศวกรโยธา
นายสุกิจ คงประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางมลิวัลย์ เรืองกาญจน์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนุจรีย์ ชุมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอุทัยทิพย์ สงดวง
นักวิชาการคลัง
นางสาวกาญจนา ศรีสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลัยวรรณ ไชยทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิภา สิกขพันธ์
ครูดูแลเด็ก
นางวิลเลียม แก้วสมวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรทัย ณ นคร
หัวหน้ากองการศึกษา
นายวิระพล คงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นายปรีดา รักษ์ทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุ จันทร์เมือง
ปลัดเทศบาล
กระดานสนทนาในเทศบาล.