• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ตำบลแห่งคุณภาพชีวิตและความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาที่หลากหลาย ด้วยจิตสาธารณะ

นายประสิทธิ์ แก้วมรกต

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน

รู้จักนายก   ร้องเรียนร้องทุกข์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
  นายเปรม เหล่าสุวรรณ
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  นายกิตติ ทองคีรี
  รองนายกเทศมนตรี
  นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
  นายกเทศมนตรี
  นายชนะ แก้วสุวรรณ์
  รองนายกเทศมนตรี
  นายประกิจ สุขเกษม
  เลขานายกเทศมนตรี
  สื่อประชาสัมพันธ์
  วิดีโอ กิจกรรม

  ------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล -------

  ปฏิทิน กิจกรรม
  บริการประชาชน
  • กองสวัสดิการและสังคม

   -- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล --

  • สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

   -- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล --

  • กองการศึกษา

   -- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล --