ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
อบต.98แห่งในจ.สงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 54 เกิน 60% แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน
อบต.98แห่ง ในจังหวัดสงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2554 เกิน 60%
และมีวงเงินค่าใช้จ่ายประจำปีด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน40%  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2555 ภายใน 31ต.ค 54 นี้
 
1.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2554 ตามหนังสือ สนง.ท้องถิ่นสงขลา ที สข 0037.3/ว.4419 ลว. 6 กันยายน2554 จำนวน 31 หน้าครับ


 
2.ผลคะแนนการตรวจโบนัสปี 2554 คณะอนุกรรมการก.อบต.จ.สงขลา ยังตรวจไม่แล้วเสร็จ น่าจะนำเสนอ เข้าก.อบต.จ.สงขลาเดือน พ.ย54 ครับ)

 แนวทางยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553  ครับ 
1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น 
 ครับ

  
ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.
   โชคดี มีชัย  ทุกท่านครับ

                      นายอักษร    บุตรโคตร
                  ปลัดอบต.บางกล่ำ
                   26 ตุลาคม 2554


มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 9/54 ลว.28ก.ย54 ตั้งอนุกรรมการตรวจโบนัสปี 54 ในวันที่ 5-19 ต.ค54นี้ ส่งผลการตรวจประเมิณให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จสงขลาในวันที่ 20 ต.ค 54 นี้  โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ในจังหวัดสงขลาทราบ

สิ่งที่อบต.ต้องเตรียมรอรับการตรวจคือ
1.เอกสารที่จัดเตรียมตามแบบประเมิณขอโบนัส จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด (คณะกรรมการ 6 ชุด)

2.มิติที่ 2 เรื่องวัดความพึงพอใจ 7 คะแนน ทุก อบต.จะต้องมี

3.แนวทางการตรวจโบนัสปี 54(เหมือนปี 52 ครับ) ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีมติกำหนดรูปแบบการออกตรวจของคณะกรรมการแต่ละชุดเหมือนกันหมด ตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลว.28 ม.ค 52
        ก็ขอนำมติก.อบต.จ.สงขลา มาแจ้งให้ทุกอบต.ในจังหวัดสงขลา เพื่อทราบและจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจของคณะอนุกรรมการฯ ตามวันเวลาที่ท้องถิ่นอำเภอกำหนด   ขอให้ทุกอบต.โชคดี
ผ่านการประเมิณทุก อบต ครับ

                               
นายอักษร          บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                     29 กันยายน 2554
                   มือถือ 089-1971331
     
p-aksorn31@windowslive.com


ร่างประกาศ ก.อบต.จ.สงขลา เรื่องแต่งตั้ง
อนุกรรมการตรวจโบนัสปี 54
เอกสารจำนวน 5 แผ่น ครับ  
ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีประจำปี 53 ตามหนังสือ
 ที่สข 0037.2/ว.342 ลว. 29 พ.ย .53
จำนวน 10 แผ่น ครับ 
 


เอกสารคู่มือแนวทางตรวจโบนัสตามมติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2552 และผลคะแนนบริหารการจัดการที่ดีประจำปี 2552
    เอกสารจำนวน 5 แผ่น ครับผู้ช่วยฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ อบต.103 แห่ง ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2553 เกิน 60% แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2554
 ส่งฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลาฯ ภายใน29 ต.ค 53 นี้

ผู้ช่วยฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ อบต.103 แห่ง ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2553 เกิน 60% และมีวงเงินค่าใช้จ่ายประจำปีด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน 40% แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2554
 ส่งฝ่ายเลขา ก.อบต.จ.สงขลา ภายใน29 ตุลาคม 2553 นี้
          ได้รับการประสานจากฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา พี่สมคิด ทองเจริญ ฝากแจ้ง อบต.จังหวัดสงขลา 103 แห่ง ที่มีความประสงค์จะขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2554 มีหนังสือแจ้งความประสงค์ภายใน 29 ตุลาคม 2553 นี้ ถ้าไม่ส่งภายในกำหนดถือว่า อบต.ดังกล่าว ไม่มีความประสงค์ที่จะขอเงินโบนัสประจำปี 2554 นี้
          ส่วนผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2553 ต้องเกิน 60% โดยสอบถามผลคะแนนดังกล่าวได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครับ
          แนวทางยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553  ครับ 
1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น   ครับ

2.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดี จำนวน 4 แผ่น ประจำปี 2553     ตามหนังสือสนงท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
แจ้งลว. 27 ต.ค 53

          ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.โชคดี มีชัยทุกท่านครับ

                                  นายอักษร    บุตรโคตร
                                            ปลัดอบต.บางกล่ำ
                                            15 ตุลาคม 2553

หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.3/ว. 25 มีนาคม 2549
 (ที่แจ้งประกาศก.อบต.จ. และให้อทป.แจ้งความประสงค์ภายในเดือย ต.ค ของทุกปี ครับ)

             


แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2554 ของอบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 30ก.ย 54 รายละเอียดดังนี้

ตามที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้แจ้ง มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54) นั้น

 เนื่องจาก ก.อบต.จ.สงขลา จะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ออกตรวจโบนัส เข้าที่ประชุมก.อบต.จ.สงขลในเดือนกันยายน 2554 และในเดือน ตุลาคม 2554นี้ จึงทำให้อปท 102 ในจังหวัดสงขลาเบิกจ่ายเงินโบนัส ไม่ทันในปีงบประมาณ 2554 นี้
และได้มีเพื่อนๆๆได้สอบถามในเรื่องนี้จึงขอแจ้ง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2554 ของอบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 30ก.ย 54 

         คราดการว่า
อนุกรรม ก.อบต.จ.สงขลาจะออกรตรวจโบนัสปี 54 ในวันที่ 5-22 ตุลาคม 254 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 30ตุลาคม 2554 และฝ่ายเลขาก.อบตฯ จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/54 เดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อไป
 
แนวทางเบิกเงินรอจ่ายครับ.ให้ดำเนินการดังนี้ครับ
                   
กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2554 
         ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
          สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ 
ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ 
 

  กรณีที่ 2 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติปี 2554 ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำ มาตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว. 25 มีนาคม 2549
 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 53 ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือกรมที่แจ้ง ครับ)

             

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288)                05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น
 

ขอให้.......โชคดีครับ.....
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย

        นายอักษร   บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
              7 กันยายน  2554
มีข้อมูลเรื่องดีๆๆ เสนอแนะเกี่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำหรือของอปท.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ ทางเวบ.อบต.บางกล่ำ
www.bangklam.go.th/index.php  หรือ โทร 074-328256-7 ต่อ 13  
 
facebook อบต.บางกล่ำ www.facebook.com/bangklam มีภาพกิจกรรม คลิปวิดีโอ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ สามารถ add friend ได้น่ะครับ 
                      มือถือ 089-1971331
     
p-aksorn31@windowslive.com
หรือทางเฟสบุค ครับ ให้พิมพ์ค้นหา คำว่านายอักษร บุตรโคตร
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000652116807

 
ข่าวดี !!! มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54)และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
ข่าวดี !!! มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54)และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ

ระเบียบวาระที่ 5.11 อบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553  ยกเว้น อบต.ปริก ไม่เสนอขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
 
มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2553 ถึง 30 มิ.ย. 2554 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2553 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
 คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2554 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2554 ภายในปีงบประมาณ 2554 
 ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 

         ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 54 ได้เตรียมตัว ปีใหม่นี้ ก็ขออวยพรให้ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อปท. ทุกท่าน
 โชคดี ครับ

และหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.342 ลว. 29 พ.ย .53 จำนวน 10 แผ่น ครับ 
 

)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓(1746.28 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(๒/๒)(1892.68 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(๑/๒)(1739.00 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(2925.04 KB)
                       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     29 พฤศจิกายน 2553

                     มือถือ 089-1971331
              
  p-aksorn31@windowslive.com
  แนวทางจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 และแนวทางการเบิกเงินรอจ่าย,จ่ายขาดเงินสะสมปี 52 ฝ่ายเลขาก.อบต.จะนำเข้าขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้

  แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 เนื่องจากการตรวจของอนุกรรมการส่งฝ่ายเลขาฯไม่ทัน คราดการว่าจะขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้
           ตามที่ก.อบตได้มี มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/52ลว.27ส.ค 52 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจโบนัสปี 52 ในวันที่ 1-18 ก.ย.52 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 22 ก.ย 52 จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/52 ลว.28 ก.ย 52 เพื่อแจ้งให้ทุกอบต.เบิกจ่ายเงินโบนัส ปี 52 ได้ทันปี งบประมาณ 2552 นั้น
             เนื่องจากได้รับหนังสือเชิญประชุมก.อบต.จ.สงลขา ครั้งที่ 9/2552 ในวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้ ในวาระการประชุมไม่มีเรื่องนำเสนอผลคะแนนการการประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ทราบจากฝ่ายเลขาว่าจะนำเข้าที่ประชุมก.อบต.สงขลาในการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในช่วงวันที่ 27 หรือ 28 ตุลาคม 2552 นี้
              เพื่อเป็นการักษาสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ และมีอบต.หลายแห่ง ได้ สอบถาม ว่าจะเบิกจ่ายอย่างไร เช่น 1.กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปี 52 แล้ว หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2552 จะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่  ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติที่สอบถาม และพอมีความรู้อยู่บ้าง จึงขอแนะนำเพื่อนๆๆพนักงานอบต.เพื่อใช้เป็นแนวทางดังนี้ ครับ
  กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2552
           ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
            สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ  ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ

   
         กรณีที่ 2 การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสปี 2552 ให้จ่ายขาดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินฯ พ.ศ 2547รวมแก้ไข พ.ศ 2548 ข้อ90(2) หนังสือกรมที่ซักซ้อมเรื่องนี้มี 3 ฉบับ คือ
         2.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่มท 0808.4/624 ลว. 24 ก.พ 2548 ลงนามโดย นางลักขณา ปัสนานนท์ ผอ.สพช.รกท ,ผอ.สน.คท.
         2.2 หนังสือกรมฯที่มท 0809.3/ว.25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 อยู่ในหน้าที่ 4 ข้อ 8
         2.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต ที่มท 0809.3/35 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่องตอบหนังสือหารือของ ก.อบต.จังหวัดเลย หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ
        เพราะในประเด็นนี้ มีอบต.หลายแห่ง ว่าจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ ก็ขอนำข้อมูลให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบลพิจารณา ครับ ในส่วนตัวผมว่าจ่ายขาดเงินสะสม ได้ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายประจำปี 2552
        ก็นำข่าวข้อมูลมาให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบล ได้มีข้อมูล ครับ
  ในส่วน ผมเป็นคณะอนุกรรมการออกตรวจประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ตามคำสั่งก.อบต.จ.สงขลา  4 อำเภอ คือ1.อำเภอคลองหอยโข่ง 2.อำเภอสะเดา 3.อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ก็ออกตรวจประเมิณเสร็จแล้วทุกอบต. ก็ มีผลคะแนน ผ่านทั้งหมด ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ครับ
          สุดท้ายก็ขอให้ อบต.ทั้ง 106 แห่งในจังหวัดสงขลา ผ่านการประเมิณทุกแห่ง ครับ
                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     24 กันยายน   2552
  มติก.อบตจ.สงขลา


  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส


  โดย: อบต.บางกล่ำ
  วันที่ 26/10/54

  ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  ข่าวประชาสัมพันธ์: งบเดือนกรกฎาคม 57 (ดู:23)(วันที่:21/8/57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อยางแอสฟัทล์ (ดู:29)(วันที่:20/8/57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ (ดู:20)(วันที่:20/8/57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพเขาน้อย (ดู:25)(วันที่:20/8/57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลเช่าทรัพย์ของเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:25)(วันที่:20/8/57)